آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-12-07
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-12-14
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1399-12-07
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-08-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-08-15
تاریخ شروع همایش
1399-12-27
تاریخ پایان همایش
1399-12-27